ทองลงแล้ว รีบซื้อเก็บเลย

สำหรับร าคาทองประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ปรับร าคาครั้งที่ 1 เวลา 09.26 น.

เปิ ดตลาดร าคาลดลง 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าคาปิดส่งผลให้ทองรูปพรรณข ายออกอยู่ที่ 31,150 บ าท

ทอง

ร าคาทอง

ร าคาทอง

สรุปร าคาทองคำ วันที่ 13 มิ.ย.2565

ทองคำแท่ง

– รับซื้อ บ าทละ 30,550 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 30,650 บ าท

ร าคาทองรูปพรรณ

– รับซื้อ บ าทละ 30,001.64 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 31,150 บ าท

อย่ างไรก็ต าม สำหรับใครที่อย ากซื้อข าย รีบเข้าร้ านทองกันได้เลย

ขอบคุณ สมาคมค้าทองคำ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *