บอสแห่งชา ติแจ กคอนโดฯ 15 หลังให้ลู กน้อง

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก การเป็นหัวหน้าที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่ต้องบริหารจัดการบริษัทให้เดินหน้าต่อไปได้ แต่ยังรวมถึงการเอาใจใส่พนักงา นทุกคนในบริษัท เพราะหากไม่มีลูกจ้างแล้ว ก็เป็นการย ากที่บริษัทจะประสบความสำเร็ จได้ คือแนวคิดที่น่าชื่นชมของสุดยอดเจ้านายแห่งชา ติรายนี้

รัฐนันท์ ลีเศรษฐเลิศ ประธานบริษัทบั ญ ชี แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) คือหัวหน้าที่พนักงา นยกให้เป็นบอสที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งชา ติ จากการที่เขาใจป้ำ แ จ กคอนโดมิเนียมกว่า 15 ห้อง เป็นโบนั สปีใหม่ให้กับพนักงา น ด้วยหลักแนวคิด ใจแลกใจ กับลูกน้อง

แ จ กคอนโดพนักงา น
คุณรัฐนันท์กล่ าวว่า เคยเป็นลูกน้องมาก่อนที่จะตั้งบริษัทนี้ เลยเข้าใจหัวอกของการเป็นลูกน้องดี เขาเล่ าว่า ตั้งแต่ทำงา นมาชอบเจ้านาย 2 คน คนหนึ่งให้อิสระในการทำงา น ให้อำนาจตัดสินใจเองเต็มที่ อีกคนหนึ่งให้เกียรติ พอได้มาเป็นประธานบริษัทก็นำเอาสองส่วนนี้มาใช้กับการบริหารของตัวเอง

สมัยเด็ กๆ หลังเลิกเรียน คุณรัฐนันท์มีนิสัยทำบุ ญทำท านให้ขอทา น รั กษาศี ล 5 ศี ล 8 เพราะต้องการหาหนทางพ ระนิพพ านในชีวิตที่ตัวเองตั้งไว้ ฉะนั้นเมื่อพอมีเ งิ นทอ งทรั พย์สิ นบ้างจึงตัดสินใจง่ายมากที่จะยกให้พนักงา น เพราะพนักงา นคือบุคคลที่ใกล้ชิดและเป็นกำลังสำคั ญมาตลอด

ให้คนอื่นได้ ทำไมจะให้พนักงา นไม่ได้ คุณรัฐนันท์เล่ าอีกว่า ทำงา นกับเขา เห็นหน้าเขาก็รู้แล้วว่ามีปั ญหา บางทีเขาอาจไม่มีสมา ธิในการทำงา นเพราะเครียดเรื่องผ่อ นบ้าน ผ่อ นรถ เราเลยคิดว่าเอาให้เขาไปเลยดีกว่า เมื่อเราแบ่งเบาภ าระเขาตรงนี้แล้ว เขาจะได้ตั้งใจทำงา น มีสมา ธิจดจ่อกับการทำงา น ไม่ต้องกัง วลภ าระหน้าที่อื่นๆ

นอกจากที่ปีนี้จะแ จ กคอนโดฯ 15 หลัง โดยมีพนักงา นอยู่จริงๆ 13 หลัง อีก 2 หลังนั้นพนักงา นอีก 2 คนตั้งใจจะปล่อ ยเช่ าเพื่อเก็บเป็นตั วเ งิ น คุณรัฐนันท์ยังแ จ กรถ 17 คัน มอเตอร์ไซค์ แ จ กทุ นการศึกษ าเรีย นปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท 7 ทุน แ จ กตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ ไปจนถึงแ จ กศัล ยกร รมทำจมูก ก็แ จ กมาหมดแล้ว และล่ าสุดก็มีแผนวางแปลนเกษี ยณให้พนักงา นในบริษัทถึงหลักล้า นบา ทไปใช้ในชีวิ ตบั้นปลายด้วย

การให้ของเขานั้น ไม่วัดคนเฉพาะหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงา นระดับสูงๆ ถึงจะมีสิ ทธิ์เหนือกว่า หากแต่มีใจอุตสาหะแม้จะเป็นแม่บ้าน พนักงา นส่งของ ขับรถ ก็สามารถได้ร าง วัลจากเจ้านายคนนี้ได้
คุณรัฐนันท์ ฝากกล่ าวทิ้งท้ายไว้เพียงว่า อย่างที่บอก ทำบุ ญทำมากว่า 30 ล้า น ทำไมจะให้พนักงา นไม่ได้ มันก็ง่ายๆ แค่นั้น ใจแลกใจ ถ้าสรุปสั้นๆ เข้าใจ เท่าเทียม ให้ใจ

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post