เหตุผลทำไมคนรุ่นที่เกิดระหว่างปี 2490 ถึง 2510 นั้นโชคดี

หลานถามปู่ว่า ในสมัยปู่นั้น คนใช้ชี วิ ตกันอย่างไรโดยที่ ไม่มีเทคโนโลยี ไม่มีเครื่องบินพาณิชย์ ไม่มีอินเตอร์เน็ต

ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มี โร ง ห นั ง ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่มีรถหรู ไม่มีโทรศั พ ท์มือถือ

คุณปู่ตอบหลานว่า “เราไม่ใช้ชี วิ ตอย่างคนรุ่นหลานที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้” นั่นคือ

ไม่มีการส ว ด ม นต์ ไม่มีน้ำใจให้กัน ไม่มีการให้เกียรติกัน ไม่มีม า ร ย า ท ไม่รู้จัก ล ะ อ า ย ไม่นอบน้อมถ่อมตน

คนรุ่นปู่ที่เกิดระหว่างปี 2490 ถึง 2510 นั้นช่างโชคดี เพราะการใช้ชี วิ ตของพวกเราคือของจริงที่พิสูจน์ได้

1.เราขี่จักรย านกันโดยไม่ ส ว มหมวกกัน น็ อ ก

2.หลังเลิกเรียนเราเล่นกันจ นค่ำ มื ด โดยไม่เคยดูโทรทัศน์

3.เราเล่นกับเพื่อนตัวเป็นๆ ไม่ใช่เพื่อนทางอินเตอร์เน็ต

4.เรากระ ห า ยน้ำเราก็ดื่มน้ำ จ า กบ่อหรือหม้อน้ำไม่ใช่น้ำบรรจุขวด

5.เราไม่เคยป่ ว ย แม้เราจะดื่มน้ำร่วมแก้วเดียวกับเพื่อนถึงสี่คน

6.เรากินข้าวเป็นจานๆ ทุกวันโดยไม่มีปั ญ ห าเรื่องอ้วน

7.เท้าเราไม่มีปัญหาอะไร แม้จะเดินด้วยเท้าเปล่า

8.เราไม่เคยกินอาหารเ ส ริ มเพื่อให้ สุ ข ภา พ แ ข็ ง แ ร ง

9 .เราประดิษฐ์ของเล่นเอามาเล่นเอง

10.พ่อแม่เราไม่ร่ำรวย ท่านจึงให้เราได้แต่ความรัก ไม่ใช่วัตถุ

11.เราไม่เคยมีมือถือ เครื่องเล่น DVD วิดีโอเกมส์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เรามีแต่เพื่อนที่มีตัวตน

12.เราไป เ ยี่ ย มเพื่อนที่บ้าน โดยไม่ต้องนัดหมาย แล้วเราก็หาอะไรกินกันอย่างสนุกสนาน

13.ญาติพี่น้องอยู่ใกล้ชิดกัน เราจึงมีเวลาให้กันมาก

14.ภาพถ่ายเราอาจเป็นข าวดำ แต่ความทรงจำของมันช่างหลากสีสัน

15.คนรุ่นเรามีเอกลักษณ์ และเข้าใจกันเพราะเราเป็นคนรุ่นสุด ท้ า ย ที่ เ ชื่ อฟังพ่อแม่ และเป็นคนรุ่นแรกที่รับฟังลูกหลาน

พวกเรา คือ คนรุ่น Limited Edition จงสนุกไปกับเรื่องราวของเรา เรียนรู้จ า กเรา และ เก็บเราไว้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าตลอดไป

แอดมินเพจมีบุญ ฝากข้อคิดไว้เตือนใจนะคะ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ที่มา เพจมีบุญ

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *