ออมสินแจ้ง ช่วยใช้หนี้ 2 0 , 0 0 0 ไม่ต้องจ่าย 6 งวดแรก

มีหนี้ก็ต้องมีทางออก ธนาคารออมสิน ออก “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน” ให้กู้สูงสุด 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35%

ครม. มีมติให้ธนาคารออมสิน ออก “โครงการสินเชื่อแก้หนี้” เสริมสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีวิตและเพิ่มการลงทุนประกอบอาชีพของประชาชน กู้ได้สูงสุด 20,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% และผ่อนผันเงินต้นนาน 6 เดือน

  • ผู้กู้จะสามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกินคนละ 20,000 บาท และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ผู้มีรายได้ประจำต้องไม่เกิน 60 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระ

2.ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย นักธุรกิจ หาบเร่ พ่อค้าแม่ค้าริมทาง เป็นต้น ต้องไม่เกินอายุ 70 ​​ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระ

3.เป็นผู้เข้าร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ผู้กู้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน

และจ่ายดอกเบี้ยอัตราคงที่เพียง 0.35% ต่อเดือนเท่านั้น และต้องชำระคืนทั้งหมดภายใน 2 ปี ไม่เกิน 24 งวด

 

-ผู้สนใจสามารถสมัครบริการสินเชื่อผ่านโครงการสมัครช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair แล้วคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา ยื่นเอกสารขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

  • เอกสารที่ต้องยื่นกับธนาคารออมสินสาขาเพื่อขอสินเชื่อมีดังนี้

บัตรประจำตัวประชาชน

“ผู้มีรายได้ประจำ” ใช้หลักฐานแสดงรายได้จากเดือนล่าสุด เช่น ต้นขั้ว/หลักฐานค่าจ้าง เป็นต้น

“ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” ใช้รูปถ่ายที่มีรูปถ่ายอาชีพของผู้กู้

ผู้กู้ที่ได้รับอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดลงนามในสัญญาทางกฎหมายผ่านแอปพลิเคชัน MyMo บนโทรศัพท์มือถือ และธนาคารจะโอนสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและหักชำระเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : ธนาคารออมสิน

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post