นางสงกรานต์ประจำปี ขี่ช้าง พร้อมคำทำนายในปี 2565

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทำภาพวาด

นางสงกรานต์ประจำปี 2565 พร้อมกับเผยแ พ ร่ประกาศสงกรานต์ของฝ่ายโหรพ ร าหมณ์ กองพระราชพิธี

สำนักพระราชวัง ประจำปีข าล เป็นภาพผีเสื้อผู้หญิงธ าตุไม้ จัตวาศ ก จุลศักราช 1384 ทางจันทรคติ

เป็นปกติมาส ว าร ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติ

ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 เวลา 09 นาฬิกา 45 นาที 46 วินาที ซึ่งในปีนี้นางสงกรานต์ได้ทรางมีนามว่า

กิริณีเทวีทรงพาหุรั ดทั ดด อ กมณฑา อาภ รณ์แก้วมรกต ภั กษาห ารถั่วง า พระหั ตถ์ขวาทรงขอ

พระหัตถ์ซ้ายทรงปื น เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ วันที่ 16 เมษายน เวลา 13 นาฬิกา 49 นาที 48 วินาที

เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1384 ปีนี้ วันพุธ เป็นธงชัย วันอังคาร เป็นอธิบดี วันอังคาร เป็นอุบ าทว์ วันพฤหัสบดี เป็นโลก าวิน าศ

ปีนี้ วันอาทิตย์เป็นอธิบดีฝน บันด าลให้ฝนตก 400 ห่ า ตกในโลกมนุ ษย์ 40 ห่ า ตกในมหาสมุทร 80 ห่ า ตกในป่า หิ มพ านต์ 120 ห่ า

ตกในเขาจักรว าล 160 ห่ า นาคให้น้ำ 4 ตัว เกณฑ์ธัญญ าห าร ได้เ ศ ษ 2 ชื่อ วิบั ติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิข าติ (ด้วงและแมลง)

จะได้ผลกึ่งเ สี ยกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช ไw น้ำน้อย และนี้คือคำทำนายในปี 65

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *